Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.sklep.hrmasters.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy

Grupa HR Masters Sp.J. Agnieszka Bednarska, Magdalena Siwińska- Olszówka

poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Grupa HR Masters Sp.J. Agnieszka Bednarska, Magdalena Siwińska- Olszówka z siedzibą w Sośnicowicach 44-153, Szprynek 18

KRS 0000256686, NIP 648-23-63-536, REGON 276857130.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis www.sklep.hrmasters.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Pliki cookies dotyczą plików i narzędzi, o których mowa w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej oraz w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pliki cookie są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub na innym tego rodzaju urządzeniu, w czasie korzystania z serwisu internetowego. Pliki te przykładowo służą do:

– korzystania z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określoną treść

– monitorowania dostępności usługi

– umożliwienia autoryzacji logowania

– utrzymania lub zapisania stanu sesji użytkownika

– zapisania informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie

– zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka zakupowego

– dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkowników

– ustawienia preferowanego języka

– przywrócenia sesji użytkownikowi

– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii

– umożliwienie automatycznego zalogowania

 1. Serwis www.sklep.hrmasters.pl zbiera i przetwarza informacje dobrowolnie podane przez użytkownika:
  – Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres wysyłki (dla klientów indywidualnych)
  – Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres wysyłki, nr NIP (dla klientów biznesowych).
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie www.sklep.hrmasters.pl nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych art. 31 ust. 1.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu www.sklep.hrmasters.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. Serwis www.sklep.hrmasters.pl korzysta z usługii TPay w celu umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności internetowych. Wyżej wspomnianym podmiotem obsługującym system bankowości elektronicznej jest:

– TPay, którego operatorem jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu, Poznań 61-808 Ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 412357.

 1. Serwis www.sklep.hrmasters.pl oferuje bezpłatny newsletter. Wymaga to podania przez użytkownika w odpowiednim formularzu adresu elektronicznego użytkownika wyrażającego wolę otrzymywania newslettera. Wypełnienie pół formularza przeznaczonego do wpisania adresu elektronicznego jest obowiązkowe, a adres jest dodawany do listy e-mailingowej newslettera. Adres elektroniczny jest niezbędny aby można wysłać do użytkownika newsletter. Przetwarzania danych w tej sytuacji zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownicy korzystający z newslettera mają możliwość rezygnacji z newslettera, w wyniku czego dane o nich w bazie adresowej neslettera zostają usunięte. Rezygnacji z newslettera można dokonać postępując według instrukcji znajdującej się pod treścią każdej wiadomości newslettera.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

 W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Grupa HR Masters sp.j. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.sklep.hrmasters.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa HR Masters sp.j.; dane kontaktowe: 44-153 Sośnicowice, Szprynek 18 numer telefonu: +48/ 506 290 070, adres e-mail: biuro@hrmasters.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 44-153 Sośnicowice, Szprynek 18, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – biuro@hrmasters.pl
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a). Sprzedaż produktów/usług
b). przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c). przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także
celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: informowanie na temat bieżącej oferty produktów usług, aktualnych promocjach, rabatach, zniżkach.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a). ING Bank Śląski S.A.

b). Twisto Polska sp. z o.o.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

a). Sprzedaż produktów i usług

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a). prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b). prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c). prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d). prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e). prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest GIODO. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

14. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 • Brak produktów w koszyku.